Integritetspolicy

1. Inledning

Tack för att du har valt att använda tjänsten Newsworthy och att du tar dig tid att noggrant läsa igenom denna integritetspolicy. Vi vill börja med att i en kort sammanfattning förklara varför vi har skapat denna policy. Vi vill här på ett tydligt och lättläst sätt

 • förklara vilken roll som Du och Vi har i detta sammanhang
 • förklara hur vi använder den information som du delar med oss för att vi ska kunna leverera och fortsätta utveckla Sveriges bästa tjänst för lokal datadriven journalistik;
 • säkerställa att du förstår vilken information vi samlar in och vad vi gör med den;
 • visa hur vi arbetar för att skydda dina rättigheter och din integritet.

Vår målsättning är att du, efter att ha läst denna policy, ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi arbetar därför också kontinuerligt med att säkerställa att vår behandling av personuppgifter till fullo sker i enlighet med gällande lagstiftning och i synnerhet Dataskyddsförordningen (GDPR).

2. Vad är en personuppgift och vad innebär behandling av personuppgifter?

2.1 Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. En icke-uttömmande lista av exempel på personuppgifter är bl.a.:

 • Namn
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Kreditkortsnummer
 • IP-adress
 • Bilder

2.2 Behandling av personuppgifter innefattar varje åtgärd som vidtas med personuppgifterna, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Det här innebär att bl.a. följande åtgärder omfattas:

 • Insamling
 • Registrering
 • Användning
 • Sammanförande
 • Överföring
 • Radering

3. För vem gäller policyn?

Denna integritetspolicy är i första hand tillämplig på individer som är användare av våra tjänster (den ”registrerade”). Olika delar av denna integritetspolicy kan även vara relevanta för dig beroende på din relation till Newsworthy, exempelvis om du är besökare på vår hemsida eller abonnent på en specifik tjänst.

4. För vad gäller policyn?

Denna integritetspolicy reglerar hur Newsworthy samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna leverera och fortsätta utveckla våra tjänster.

5. Vad innebär det att vara Personuppgiftsansvarig?

Personuppgiftsansvarig är en fysisk eller juridisk person eller annat organ som bestämmer ändamålet och medlen för behandlingen av personuppgifter. Ett företag är personuppgiftsansvarig i förhållande till de personuppgifter som de innehar för egen räkning om sina anställda, kunder, leverantörer och andra.

6. Newsworthy som Personuppgiftsansvarig

Journalism Robotics Stockholm AB (559071-2807) är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker avseende dina personuppgifter inom ramen för Newsworthys tjänster och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

7. Varför får vi behandla personuppgifter?

7.1 För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter måste det alltid finnas ett stöd i GDPR, en så kallad rättslig grund. En sådan rättslig grund är bland annat:

 • ett samtycke från den registrerade
 • att personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med den registrerade, exempelvis ett avtal om användande av våra tjänster
 • att fullgöra en rättslig förpliktelse, exempelvis avseende att spara uppgifter p.g.a. bokföringsskyldighet
 • att efter en intresseavvägning göra bedömningen att Newsworthys intresse av att behandla en personuppgift är större än den registrerades intresse av skydd för densamma.

7.2 Newsworthy behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vår främsta grund för att behandla dina personuppgifter är att det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal med dig angående användning av våra tjänster.

7.3 Det finns också situationer där vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. vid intresse av att få marknadsföra oss mot besökare och användare i våra digitala kanaler eller vid intresse av att utveckla våra tjänster. Om vi på Newsworthy skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

7.4 Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av fullgörande av ett avtal, specifikt av samtycke eller med stöd av att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. Detta innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål. I huvudsak behandlar vi dock endast dina uppgifter för att fullgöra ett avtal i vilket du är part.

8. Vilka personuppgifter samlar vi in?

8.1 När du besöker Newsworthys hemsida samt när du kommunicerar med oss i våra digitala kanaler kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t. ex. namn, telefonnummer, postadress, e-postadress, samt vilket företag eller vilken organisation du är kopplad till.

8.2 Som utgångspunkt minimerar Newsworthy hanteringen av personuppgifter i samband med administration av respektive användarkonto genom att endast lagra en giltig e-postadress. För användare av våra avgiftsbelagda tjänster tillkommer s.k. faktureringsuppgifter, d.v.s. uppgifter som behövs för att hantera betalning (se punkt 9 för mer information).

8.3 Newsworthy samlar även in data kopplat till ditt användande av våra tjänster. Sådan data innefattar exempelvis

 • information om din typ av abonnemang och din interaktion med våra tjänster. Till exempel vilka e-postmeddelanden som gått fram och öppnats.
 • tekniska data, vilket kan innefatta URL-information, cookie-data, din IP-adress, nätverksinformation samt de typer av enheter du använder för att få tillgång till vår hemsida och våra tjänster.

9. Vilka personuppgifter hanteras vid betalning?

Om du registrerar dig på vår hemsida, köper något av våra abonnemang eller gör andra köp kan uppgifter som vi behöver för att behandla din betalning samlas in och lagras av oss och/eller de tjänsteleverantörer för betalningslösningar som vi samarbetar med. För närvarande erbjuder Newsworthy betalning via faktura. I samband med utfärdande och övriga hantering av sådan betalning samlar vi in personuppgifter i form av fakturaadress, företagsnamn och namn på referensperson.

10. För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till att du använder Newsworthys tjänster kommer att behandlas av Newsworthy, eller våra samarbetspartners, för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla, personanpassa tjänstens innehåll och förbättra din upplevelse av våra tjänster samt administrera vårt avtal med dig.
 • För att vi ska kunna kommunicera med dig, exempelvis för att möjliggöra kundvård och kundservice, vid kontakt via telefon, e-post, notifikationer samt genom våra konton i sociala medier.
 • För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via e-post, som du givetvis kan avregistrera dig från via en länk i varje separat utskick.
 • För att behandla din betalning samt förhindra eller upptäcka bedrägerier.
 • För att ta fram statistik över användningen av våra tjänster.
 • För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra tjänster och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på. Se mer om hur vi använder Googles och Facebooks tjänster som exempel.

11. Hur länge sparar vi personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas endast under den period som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna integritetspolicy. Detta innebär att Newsworthy sparar den registrerades uppgifter i högst 24 månader efter det att personen senast genomfört ett köp eller på annat sätt integrerat med Newsworthy, exempelvis genom att ha ett aktivt konto på plattformen. Ändamålet med att spara personuppgifterna efter att den registrerade har avslutat sitt konto är att kunna möjliggöra kundvård och hantera eventuella kundtjänstrelaterade ärenden. Newsworthy kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Newsworthys rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

12. Våra åtgärder för att skydda dina personuppgifter

12.1 Vi på Newsworthy har säkerställt att vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust, missbruk och obehörig åtkomst.

12.2 För att tekniskt sett tillförsäkra att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av digitala nätverk som är intrångsskyddade med hjälp av exempelvis kryptering, brandväggar och lösenordsskydd. Vidare finns utvecklade system för att hantera och vid behov, genom behörighetsstyrning, begränsa tillgång till diverse personuppgifter, baserat på deras karaktär och känslighet. För det fall att ett intrång äger rum har Newsworthy skapat goda rutiner för identifiering, skademinimering och rapportering.

12.3 Newsworthy har organisatoriskt sett säkerställt att samtliga av dess anställda och i förekommande fall inhyrda konsulter är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa Newsworthys regler för informationssäkerhet samt denna integritetspolicy.

13. När delar vi med oss av personuppgifter?

13.1 Newsworthy kommer inte att sälja, lämna ut eller sprida personuppgifter till tredje part, med undantag för vad som anges i denna integritetspolicy. Inom ramen för våra tjänster kan personuppgifter lämnas vidare till exempelvis underleverantörer och samarbetspartners, om det är nödvändigt för utförandet och tillhandahållandet av tjänsterna. För de fall att vi väljer att dela med oss av personuppgifter ingår vi ett s.k. personuppgiftsbiträdesavtal för att säkerställa att mottagaren av personuppgifterna behandlar dessa uppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning samt att mottagaren har vidtagit nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder enligt GDPR för att på ett tillfredsställande sätt kunna skydda den registrerades rättigheter och friheter.

13.2 Vidare kan vi lämna ut personuppgifter om vi är skyldiga till det enligt gällande lag, domstolsbeslut eller om sådant utlämnande annars är nödvändigt för att medverka till en rättslig utredning.

14. Google och Facebook

Newsworthy.se använder Google Analytics och Google Tag Manager. Vi vill dela så lite information som möjligt med Google om dig. Vi har därför valt att

 • Inte dela vår (eller din) Google Analytics-data med Google för att bidra till att förbättra Googles produkter och tjänster,
 • Inte bidra med anonym data till en samlad datamängd för funktioner som benchmarking och publiceringar för att hjälpa oss (och Google) att förstå datatrender.
 • Inte ge Googles tekniska supportansvariga åtkomst till vår (och din) Google Analytics-data och vårt Analytics-konto “vid behov”.
 • Inte ge Googles marknadsföringsspecialister och säljspecialister åtkomst till vår (och din) Google Analytics-data.
 • Inte tillåta personliga annonspreferenser för någon av Googles 306 geografiska regioner.
 • Lagra händelsedata i två månader och inte 14 månader.

Newsworthy använder Facebooks plattformar (Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp) men vill inte dela med oss av användardata som inte genererats i de plattformarna. Därför låter vi inte Facebook spåra dig på Newsworthy.se med den spårningspixel företaget erbjuder för mätning och annonsstyrning. Vi laddar inte heller in kunddata som exempelvis din mejladress eller andra kontaktuppgifter i Facebooks annons- eller publiceringsverktyg.

15. Dina rättigheter

15.1 Newsworthy ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

15.2 Newsworthy kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

15.3 Du har rätt att av begära tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period.

15.4 Du har rätt till rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

15.5 Du har rätt till radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

15.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

15.7 Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att antingen avregistrera dig direkt i varje specifikt epostmeddelande, alternativt skicka ett mail till contact@newsworthy.se. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter har du också möjlighet att anmäla vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

16. Ändringar i denna policy

Newsworthy förbehåller sig rätten att revidera denna integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen. Du rekommenderas därför att läsa denna integritetspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar.

17. Kontakt

Journalism Robotics Stockholm AB (559071-2807) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till:

Journalism Robotics Stockholm AB (559071-2807)
℅ Blå kontoret ek. för.
Drottninggatan 104
111 60 Stockholm

I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en kopia av din legitimation. Svar kommer att skickas till din senast angivna folkbokföringsadress.

18. Uppdateringar av integritetspolicyn

Nuvarande version av denna integritetspolicy fastställdes den 28 september 2021.

Förändringshistorik:

 • 28 september 2021: Förtydligare hur vi använder Google och Facebooks tjänster.