Läget på elmarknaden i Skåne i januari i fyra punkter

Skåne län Elmarknaden
Läget på elmarknaden  i Skåne.
Martin Olsson, Newsworthy

Lägre priser än förra månaden, ovanligt stor andel vindkraft och större export än import 97 procent av tiden. Här är Newsworthy nya månadsrapport om elmarknaden.

Den offentliga debatten om elmarknaden är polariserad och inte sällan infekterad. I ett försök att föra fakta till bordet tar vi varje månad fram en rapport som sammanfattar det viktigaste du behöver veta om den senaste tidens priser, konsumtion och produktion på elmarknaden.

1. Elpriserna sjönk i Skåne i januari

Efter förra månadens rekordnotering sjönk spotpriset – alltså priset som elbolagen köper in elen för – i elområde 4 som Skåne tillhör. Månadspriset i januari var 109 öre per kilowattimme, vilket är 78 öre billigare än i december. Det är fortfarande ett relativt högt pris. För ett år sedan, i januari 2021, kostade en kilowattimme 50 öre i området.

Elpriset under de senaste åren

Sverige är sedan 2011 uppdelat i fyra elhandelsområden. Det produceras generellt mer el än det förbrukas i de norra delarna medan det är tvärtom i de södra delarna. Mellan områdena finns det begränsningar i hur mycket el som kan transporteras.

Det betyder också att det kan vara olika pris i de olika områdena. Jämfört med de norra delarna av landet, där priserna ofta ligger nära varandra, var spotpriset för en kilowattimme 80 öre dyrare i Skåne. Jämfört med Stockholmsområdet – elområde 3 – kostade elen 5 öre mer.

Även om spotpriset i elområde 4 var högst i landet placerar sig området på den nedre delen av tabellen i en nordeuropeisk jämförelse i januari.

Elpriset i norra Europa

Spotpriset ligger till grund för de avtal om rörligt pris som elhandelsföretagen sedan fakturerar konsumenten.

2. Konsumtionen: Elförbrukningen lägre än i januari i fjol

Under januari förbrukades det ungefär 14 000 gigawattimmar el i Sverige. Det är något mindre än snittet för månaden.

Mest el förbrukas normalt i januari

Efterfrågan på el varierar – beroende på väder och vind och tid på dygnet. Den 31 januari konsumerades som mest el i Sverige under januari. Högsta timvärde uppmättes mellan 17.00 och 18.00 den 10 januari.

Elkonsumtionen timme för timme

3. Produktionen: En fjärdedel från vindkraft

Det producerades mer elenergi i Sverige än det konsumerades under januari. Ungefär två femtedelar kom från vattenkraft, en tredjedel från kärnkraft och runt 26 procent från vindkraft. Det är den högsta andelen vindkraft under en månad de senaste sju åren.

Elproduktionen senaste månaden nedbruten på kraftslag

Under ”annat” finns solkraft och kraftvärme. För den senaste månaden har vi ännu inte statistik nedbruten på de kraftslagen, men enligt SCB:s senaste data – till och med november 2021 – har solkraften stått för ungefär 0,7 procent av den totala produktionen det senaste året (här räknas bara anläggningar anslutna till elnäten).

När det gäller kraftvärme dominerar förnybara bränslen. Icke-förnybara bränslen – som till exempel kol, naturgas och olja – stod för 1,5 procent av den totala elproduktionen under samma period.

Sammantaget innebär det att omkring 98 procent av den svenska elproduktionen var fossilfri och 68 procent förnybar (kärnkraften exkluderad).

Elproduktionen nedbruten på kraftslag

Produktionen av vindkraft är svår att planera, den är beroende av just vind. För att upprättahålla balansen justeras produktionen främst av vattenkraft – som förutom att användas som baskraft också kan startas och stoppas på kort tid och möta variationer i efterfrågan. Tittar man på produktionen timme för timme syns det i diagrammet här som en ”taggigare” kurva, medan kärnkraftsproduktionen ligger stabil över tid.

4. Självförsörjning: Mer export än import 97 procent av tiden

Det produceras som sagt mer elenergi i Sverige än det förbrukas, i alla fall om man tittar på månadsbasis – bara två månader under de senaste sju åren har Sverige importerat mer el än man exporterat under en månad. Tittar man timme för timme är det vanligare att Sverige har nettoexport. Under januari importerade Sverige mer el än man exporterade under 26 av 744 timmar.

Sveriges nettoexport av el – timme för timme

Det är också relativt ovanligt med hela dygn där importen totalt är större än exporten. Det senaste året har det hänt en handfull gånger.

Sverige exporterar oftast mer el än man importerar

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.