Elbilar nu vanligast i Salem

Salems kommun Klimat
En elbil som laddas
Ernest Ojeh, Unsplash

Under tredje kvartalet utgjorde rena elbilar för första gången den största försäljningskategorin i Salems kommun.

Under tredje kvartalet 2022 var 57 procent av alla nyregistrerade personbilar i Salem laddbara (sammanlagt registrerades 74 nya bilar). Av dessa laddbara fordon var 55 procent rena elbilar. De resterande var så kallade laddhybrider, det vill säga fordon som går att ladda och köra på el, men som även har en förbränningsmotor.

Det innebär att elbilarna för första gången utgjorde den dominerande drivmedelskategorin bland nyregistrerade bilar i kommunen.

Fossildrivna bilar utgjorde 42 procent av nyregistreringarna (då räknar vi även elhybrider som fossilbilar).

Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

De senaste åren har vi sett en kraftig ökning i försäljning av laddbilar i Sverige. Under 2022 har den här utvecklingen mattats av något. De laddbara bilarnas andel i av nya bilar har planat ut på omkring 50 procent.

Men i Salem noterades ett nytt rekord under tredje kvartalet. Aldrig tidigare har laddbara bilar utgjort en så stor del av alla nya bilar.

Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Laddhybriderna verkar ha peakat

Försäljningen av nya bilar har under det senaste året påverkats kraftigt av komponentbrist och låga leveranstider, vilket drivit upp priserna.

En annan tydlig trend i landet som helhet under det senaste året är att laddhybriderna minskat i försäljning. Istället har de rena elbilarna allt mer tagit över.

Den här utvecklingen förstärktes av att bonus-malus-reglerna ändrades i juli, vilket gjorde att köpare av laddhybrider får mindre bonus. Samtidigt sattes ett pristak som innebär att de dyraste elbilarna (över 700 000 kronor) förlorar sin bonusrätt.

Följande bild visar utvecklingen i Salem.

Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Men det är inte bara nationell lagstiftning som styr besluten för bilköpare. Ännu viktigare är det som händer på EU-nivå. Det menar Mikael Levin, som är utredare på Trafikanalys.

Vid årsskiftet 2020–2021 skärptes utsläppskraven på nya bilar kraftigt. Det fick fordonstillverkarna att trycka ut utsläppssnåla bilar för att undvika böter.

– Nästa sänkning träder i kraft 2025. Innan dess finns inget riktigt incitament för tillverkarna sluta sälja fossilbilar så länge det finns en efterfrågan av dessa fordon, säger Mikael Levin.

EU-lagstiftningen har stor betydelse för utbudet av elbilar. Det betyder att nationella stödprogram har en begränsad effekt på totalen.

– De länder som satsar på elbilssubventioner kan få en större del av marknaden, men då kommer det istället att säljas färre bilar någon annanstans, säger Mikael Levin.

Hur kommer utvecklingen se ut framöver? Den nya regeringen har lovat billigare bensin- och dieselpriser, vilket kan leda till att laddbilsförsäljningen stannar av ytterligare. Å andra sidan håller flera kinesiska tillverkare på att etablera sig på den svenska marknaden, vilket kan ge elbilsförsäljningen en ny skjuts.

I Trafikanalys prognos är 65 procent av alla nya bilar laddbara 2023, 70 procent år 2024 och 75 procent 2025.

Till 2025 bedömer men att det kommer att finnas ungefär en miljon laddbara personbilar i trafik, varav cirka 600 000 är rena elbilar. Det innebär att en femtedel av personbilarna i trafik är laddbara år 2025.

Vanligast i storstäderna

I hela landet var 49 procent av alla nya bilar laddbara under tredje kvartalet. Det är framför allt Stockholms län som drar upp snittet, vilket till stor del förklaras av att många leasingföretag har sitt säte i länet. I Stockholms län var 53 procent av nyregistrerade bilar laddbara.

Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Jämfört med andra kommuner säljs det förhållandevis många andel elbilar och laddhybrider i Salem. Under tredje kvartalet var nyregistreringen 53:e högst i hela landet (bland 290 kommuner).

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.